چارتهای درسی  مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد بندر ماهشهر 

رشته  تحصیلی نوع دیپلم چارت لیست نمره فارغ التحصیلی
کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر دیپلم  مرتبط کار دانش دانلود دانلود لیست نمره فارغ التحصیلی
دیپلم مرتبط فنی حرفه ای دانلود
دیپلم نظری (ریاضی ، تجربی ، انسانی ) دانلود
دیپلم غیر مرتبط دانلود
کاردانی پیوسته الکتروتکنیک دیپلم مرتبط کاردانش دانلود دانلود لیست نمره فارغ التحصیلی
دیپلم مرتبط فنی و حرفه ای دانلود
دیپلم نظری (ریاضی ، تجربی ، انسانی ) دانلود
دیپلم غیر مرتبط دانلود
پیوسته صنایع شیمیایی دیپلم مرتبط فنی و حرفه ای  دانلود دانلود لیست نمره فارغ التحصیلی
دیپلم نظری (ریاضی ، تجربی ، انسانی )  دانلود
دیپلم غیر مرتبط  دانلود